15 prosinca 2012

7's, 2013 - Division B - North (Latvia)

***

Poule A
  1. Latvia
  2. Slovakia
  3. Slovenia
  4. Estonia
Poule B
  1. Norway
  2. Luxembourg
  3. Azerbaijan
  4. Liechtenstein


***