26 studenoga 2012

RRC 2012-2013 Round IV RESULTS

******

Zagreb - Esztergomi Vitezek 22:21 (7:18)

Pobednik Mozzart - Battai Bulldogok 44:12 (31:12)

***********